Platforma Kesh

Reklamační řád

Poslední úprava: 25. 5. 2018

Náměty a připomínky od zákazníků vítáme, protože nám pomáhají zlepšit naše služby. Napište nám na email dotaz@kesh.cz. Pokud se rozhodnete podat formální reklamaci nebo stížnost (dále jen „reklamace“), dozvíte se v tomto dokumentu, jak postupovat. Reklamaci můžete podat, pokud se domníváte, že Kesh.cz nedodržel podmínky smlouvy, nebo nesplnil nějakou povinnost vyplývající z právních předpisů.

Jak probíhá reklamace

Reklamaci můžete podat v písemné formě na online chatu, na emailové adrese dotaz@kesh.cz nebo na adrese sídla společnosti.

Každou reklamaci archivujeme v elektronické formě.
Přijetí reklamace podané na online chatu potvrzujeme okamžikem přijetí.

Náklady na vyřízení reklamace, které nám při vyřizování vzniknou, nese Kesh.cz.

Co je třeba uvést

V reklamaci uveďte své jméno a příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu.

Dále uveďte, čeho se reklamace týká, v čem spatřujete pochybení, důležitá data, čísla, částky a navrhované řešení. Tyto informace přispějí k rychlejšímu vyřízení reklamace. Přiložte případně také dokumenty, kterých se reklamace týká.

Jaké jsou lhůty k vyřízení reklamace

Reklamace vyřizujeme vždy co nejdříve, max. však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace. Je možné, že vás budeme kontaktovat kvůli doplnění nebo upřesnění některých informací. Doba čekání na doplnění údajů z vaší strany se do uvedené 30 denní lhůty nezapočítává.

Pokud reklamaci nemůžeme vyřídit v této lhůtě, sdělíme vám důvod a předpokládaný termín vyřízení.

Jakým způsobem vám sdělíme naši odpověď na reklamaci?

Odpověď na vaši reklamaci vám sdělíme v písemné podobě, a to na vámi uvedenou emailovou adresu, případně na vámi sdělenou adresu bydliště.

Na koho se dále můžete obrátit?

Pokud i nadále nesouhlasíte s vyřízením reklamace, můžete se obrátit na nezávislé instituce: V zákonem stanovených případech na Finančního arbitra. Finanční arbitr je státní orgán mimosoudního řešení některých sporů na finančním trhu, jehož působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb. (více na finarbitr.cz). V zákonem stanovených případech na Českou obchodní inspekci. Česká obchodní inspekce byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci a vykonává nad činností společnosti dohled v souladu s obecně závaznými právními předpisy (více na coi.cz).

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád vydává obchodní společnost CONSPIRACY VENTURES Inc.

Reklamační řád zveřejňujeme na webových stránkách kesh.cz/reklamacni-rad.