Platforma Kesh

Obchodní podmínky

Poslední úprava: 25. 5. 2018

Před použitím tohoto webu si prosím důkladně přečtěte tyto podmínky. Jakékoliv použití tohoto webu je bráno jako souhlas s těmito podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, měli byste okamžitě opustit tyto webové stránky.

CONSPIRACY VENTURES Inc. se sídlem: 3101 Park Blvd, Palo Alto, California, 94306, USA, stanovuje tyto podmínky pro využívání služeb prostřednictvím webového portálu kesh.cz.

Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti CONPIRACY VENTURES Inc. („Kesh.cz“), upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu kesh.cz („Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou („Uživatel“) a další související právní vztahy.

1.2 Kesh.cz je obchodní společností poskytující prostřednictvím Webového portálu služby informačního servisu (poradenství) a srovnání nabídek služeb a produktů třetích osob („Dodavatelé“) v oblasti finančních služeb a pojištění, a to včetně zprostředkování uzavření smlouvy na nákup těchto služeb či produktů s příslušným Dodavatelem.

1.3 Poskytnutím služby informačního servisu (poradenství) nebo srovnání nabídek služeb a produktů Dodavatelů („Služba“) dochází mezi společností Kesh.cz a Uživatelem k uzavření smlouvy o poskytnutí služby informačního servisu (poradenství) či srovnání („Smlouva“), k jejímuž plnění jsou nezbytné osobní údaje a další doplňující informace sdělené Uživatelem prostřednictvím rozhraní Webového portálu či v rámci komunikace s operátorem Kesh.cz pomocí telefonu nebo online chatu. Bez sdělení osobních údajů a dalších doplňujících informací ze strany Uživatele by nebylo možné Smlouvu uzavřít, neboť se jedná ze strany Kesh.cz o jinak bezúplatné poskytování Služeb. Kesh.cz generuje zisk z provizí od Dodavatelů za zprostředkování uzavření smlouvy na nákup konkrétních služeb či produktů s příslušným Dodavatelem a z prodeje reklamního prostoru. Uživatel má možnost vybrat si nabídku některého z Dodavatelů, kterou vyhodnotí dle svého uvážení za nejvýhodnější, a pokud to Webový portál u daného Dodavatele umožňuje, sjednat její objednání prostřednictvím Webového portálu, telefonního hovoru s operátorem Kesh.cz, online chatu s operátorem Kesh.cz nebo přímo prostřednictvím webového rozhraní vybraného Dodavatele, na které bude přesměrován.

1.4 Osobní údaje, případně další doplňující informace týkající konkrétní služby či produktu, pro účely sjednání Smlouvy Uživatel poskytuje prostřednictvím online formuláře na Webovém portálu („Formulář“), v rámci telefonního hovoru s operátorem Kesh.cz nebo v rámci online chatu s operátorem Kesh.cz. Okamžikem odeslání a řádného doručení vyplněného Formuláře společnosti Kesh.cz či okamžikem sdělení potřebných informací v průběhu telefonního hovoru či online chatu dochází ke vzniku Smlouvy, která se řídí těmito Obchodními podmínkami. Uzavření Smlouvy bude Uživateli bez zbytečného odkladu potvrzeno elektronicky přímo v prohlížeči webových stránek, případně na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři či sdělenou v rámci telefonního hovoru či online chatu.

1.5 Uživatel bere na vědomí, že pro účely plnění Smlouvy může být ze strany zaměstnance nebo zástupce Kesh.cz telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty či online chatem kontaktován.

1.6 Znění Obchodních podmínek může Kesh.cz měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.7 Při komunikaci s Kesh.cz a sdělování údajů na Webovém portálu či prostřednictvím telefonního hovoru či online chatu s operátorem Kesh.cz, jakož i při objednávání Služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Kesh.cz je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Zprostředkování možnosti uzavření smlouvy s dodavatelem

2.1 Webový portál obsahuje seznam služeb a produktů nabízených Dodavateli, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb a produktů. Ceny jsou uvedeny pouze v indikativní výši a Kesh.cz neodpovídá za to, že Dodavatel s Uživatelem předmětnou smlouvu na nákup služeb či produktů („Smlouva s Dodavatelem“) uzavře za ceny uvedené na Webovém portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít Smlouvu s Dodavatelem za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb a produktů umístěné na Webovém portálu jsou nezávazné a Dodavatelé nejsou povinni Smlouvu s Dodavatelem uzavřít.

2.2 Kesh.cz srovnává podmínky Dodavatelů služeb a produktů na Webovém portálu na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně zaslaných podmínek Dodavatelů. Srovnání nabídek na Webovém portálu je pouze orientační. Společnosti nejsou povinny na Webovém portálu zveřejňovat nabídky všech Dodavatelů dané služby či produktu na trhu.

2.3 Pro objednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem je Uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na Webovém portálu a vyplnit Formulář či sdělit vše potřebné prostřednictvím chatu či telefonního hovoru, čímž mimo jiné dochází k uzavření Smlouvy. Odesláním Formuláře obsahujícího další doplňující informace týkající se konkrétní služby či produktu nebo sdělením těchto informací v průběhu chatu či telefonního hovoru vzniká objednávka („Objednávka“).

2.4 Objednávku předá Kesh.cz Dodavateli, který je oprávněn s Uživatelem uzavřít Smlouvu s Dodavatelem. Uživatel tímto bere na vědomí, že odesláním Objednávky je Kesh.cz oprávněn pro účely sjednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem předat veškeré informace získané v rámci Objednávky, včetně osobních údajů Uživatele, příslušnému Dodavateli.

2.5 V některých případech je možné si vybrané služby či produkty od Dodavatele objednat přímo na Webovém portálu Kesh.cz.

2.6 Smlouvu s Dodavatelem uzavírá Uživatel přímo s Dodavatelem služby, a to na základě svého vlastního svobodného výběru Dodavatele poté, co se důkladně seznámil s obchodními podmínkami Dodavatele poskytované služby či produktu a porozuměl jim.

Další práva a povinnosti

3.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Webový portál Kesh.cz či je neoprávněně užít.

3.2 Zájemce není oprávněn při využívání rozhraní Webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Kesh.cz a který je v souladu s jeho určením.

3.3 Kesh.cz nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití Webového portálu v rozporu s jeho určením.

3.4 Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Kesh.cz, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Ochrana osobních údajů

4.1 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4.2 Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Uživatele ze strany Kesh.cz jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů umístěném na Webovém portálu kesh.cz/ochrana-udaju.

4.3 Uživatel bere na vědomí, že pokud využije svého práva na výmaz osobních údajů sdělených Kesh.cz pro účely poskytnutí Služeb, Kesh.cz mu nebude moci nadále tyto Služby poskytovat a jejich poskytování a související zpracování osobních údajů pro tento účel ukončí.

Některá práva a povinnosti související se zprostředkováním spotřebitelského úvěru

5.1 V případě, že konkrétní činnost je obecně závaznými právními předpisy kvalifikována jako činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění („zákon o spotřebitelském úvěru“), řídí se vztahy mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Kesh.cz také ustanoveními tohoto článku Obchodních podmínek.

5.2 Kesh.cz je na základě přechodných ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru oprávněn vykonávat činnost samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení a spotřebitelského úvěru na bydlení.

5.3 Kesh.cz při své činnosti vykonává výlučně činnost samostatného zprostředkovatele. Kesh.cz nevykonává činnost vázaného zástupce, zprostředkovatele vázaného zprostředkovatelského úvěru ani zahraničního zprostředkovatele.

5.4 Kesh.cz provozuje svou činnost s odbornou péčí. Kesh.cz jedná při zprostředkování spotřebitelského úvěru vždy čestně a transparentně.

5.5 Kesh.cz může při své činnosti poskytnout Uživateli doporučení vedoucí ke sjednání spotřebitelského úvěru. Kesh.cz však neposkytuje Uživateli radu podle pravidel stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru.

5.6 Kesh.cz udržuje a uplatňuje přiměřené postupy pro zajišťování a řízení střetu zájmů v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru.

5.7 K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je v případě sporu mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem při zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky či obdobné finanční služby příslušný též finanční arbitr. Kontakt je možné získat na webovém portálu finarbitr.cz.

5.8 Orgánem dohledu nad činností Kesh.cz při výkonu činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru je v souladu s přechodnými ustanoveními zákona o spotřebitelském úvěru Česká obchodní inspekce. Kontakt možno získat na webovém portálu coi.cz.

5.9 Pro činnost Kesh.cz při výkonu činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru se neužije článek 6.5 těchto Obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

6.1 Jsou-li některá ustanovení Obchodních podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6.2 Kesh.cz udržuje a uplatňuje systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro informování o postupu vyřizování stížností. Informace o postupu vyřizování stížností je obsažena v samostatném dokumentu umístěném na Webovém portálu kesh.cz/reklamacni-rad.

6.3 Pro účely kontaktování Kesh.cz včetně případného vyřizování stížností slouží adresa sídla Kesh.cz uvedená v těchto Obchodních podmínkách, případně elektronická adresa dotaz@kesh.cz.

6.4 Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.5 Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, kontakt k nalezení na webových stránkách coi.cz.

6.6 Pokud vztah mezi Kesh.cz a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak platí, že se vzájemné vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.